OHSAS 18001

Darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemos pagal OHSAS 18001 diegimas

Sauga
OHSAS 18001

Konsultuojame ámones diegiant darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemas.

Darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Esamos situacijos analizë;
2. Darbuotojø supaþindinimas su standartø reikalavimais;
3. Darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemos dokumentø parengimas;
4. Galimø pavojø identifikavimas ir rizikos ávertinimas.
5. Valdymo priemoniø nustatymas.
5. Galimø avarijø identifikavimas ir atsakomøjø veiksmø planø parengimas;
6. Vidaus auditoriø mokymai;
5. Vidaus audito atlikimas;
6. Koreguojanèiø priemoniø ágyvendinimas;
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir darbuotojø saugos ir sveiktaos vadybos sistemos sertifikavimas.
Diegiant darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemà remiamasi ðiais standartais:
LST 1977:2008 “Darbuotojø saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007)”
LST EN ISO 19011:2012 “Vadybos sistemø audito gairës. (ISO 19011:2011)”