ISO 14001

Aplinkos vadybos sistemos pagal ISO 14001 diegimas

Aplinka
ISO 14001

Konsultuojame ámones diegiant aplinkos vadybos sistemas.

Aplinkos vadybos sistemos diegimo etapai:
1. Ámonës aplinkosauginës situacijos analizë;
2. Darbuotojø supaþindinimas su standartø reikalavimais;
3. Aplinkos vadybos sistemos dokumentø parengimas;
4. Aplinkos apsaugos aspektø identifikavimas ir aplinkosauginiø programø parengimas.
5. Galimø avarijø identifikavimas ir atsakomøjø veiksmø planø parengimas;
6. Vidaus auditoriø mokymai;
5. Vidaus audito atlikimas;
6. Koreguojanèiø priemoniø ágyvendinimas;
7. Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir aplinkos vadybos sistemos sertifikavimas.
Diegiant aplinkos vadybos sistemà remiamasi ðiais standartais:
LST EN ISO 14001:2005 “Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairës”
LST EN ISO 14004:2004 “Aplinkos vadybos sistemos. Principai, sistemos ir pagalbiniai metodai. Bendrosios rekomendacijos”
LST EN ISO 19011:2012 “Vadybos sistemø audito gairës. (ISO 19011:2011)”